Želite več informacij?

Pokličemo vas nazaj v 29 sekundah!
Vsak dan od 8-17.ure

Varstvo podatkov in pravno obvestilo

PRAVNO OBVESTILO

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V PORSCHE INTER AUTO se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. PORSCHE INTER AUTO kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom omogoča, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami, ki se nanašajo na njihove osebne podatke.  

Za varstvo osebnih podatkov je odgovorna družba PORSCHE INTER AUTO Trgovska družba d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI76104672, matična številka: 1453831000.

Porsche Inter Auto d.o.o. pridobiva osebne podatke posameznikov iz različnih virov. V večini primerov nam jih neposredno posredujejo stranke, ki se odločijo za naše storitve (prodaja in nakup vozila ter servis in dopolnilna oprema) pri nas. Pridobivamo pa jih tudi na raznih dogodkih in s prijavo na prejemanje novic.  

Porsche Inter Auto d.o.o. osebne podatke hrani in varuje, tako da ne prihaja do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Pri Porsche Inter Auto d.o.o. se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov. 

Porsche Inter Auto d.o.o. zbranih osebnih podatkov ne prenaša oz. ne posreduje v tretje države.


Oseba odgovorna za varstvo podatkov 

Oseba odgovorna za varstvo podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu [email protected].  


Katere vrste osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo 

V okviru opravljanja svoje dejavnosti v Porsche Inter Auto d.o.o. zbiramo in obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, datum rojstva, kontaktni podatki (naslov, elektronski naslov, telefonska številka), podatki o vozilu (na primer znamka in tip, št. šasije, karoserija, številka motorja, menjalnik, teža, registrska številka vozila    , prva registracija, letnik, število prevoženih kilometrov, emisijski razred, itn.), spletni piškotki, geolokacijski podatki posameznika, podatki socialnih omrežij ter podatki o kanalih in aplikacijah, ki jih posameznik uporablja.

Porsche Inter Auto d.o.o. vodi evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov, v okviru katerih so razvidne vrste osebnih podatkov ter nameni njihove obdelave. 


Pravne podlage obdelave osebnih podatkov in nameni obdelave

1. Obdelava osebnih podatkov za potrebe izvajanja storitev 

Porsche Inter Auto d.o.o. obdeluje zbrane osebne podatke posameznikov za namene izvajanja storitev ter za spremljanje zadovoljstva strank (vključno z reklamacijami) in vodenja kontaktov s posameznikom prek različnih kanalov.

2. Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve stranke

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni privolitvi posameznika, ki Porsche Inter Auto d.o.o. omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi, in sicer za:

  • prejemanje splošnih novic, in sicer o novostih, ugodnostih, ponudbah, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje v nagradnih igrah ter vabila za sodelovanje pri anketiranju in raziskavah;
  • prejemanje prilagojenih ponudb naših produktov in storitev ter ostalih novosti, ugodnosti, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje v nagradnih igrah in vabila na servise, in sicer za izvajanje segmentacije.
  • prejemanje osebno prilagojenih ponudb, in sicer bo Porsche Inter Auto d.o.o. na osnovi individualne analize nakupovalnih navad, preteklih nakupov, vaših zanimanj in osebnih lastnosti (zlasti analize in vrednotenja, odpiranja elektronskih oglasov, klikov na ponujene linke, slikovnega materiala) in anketiranja oblikovali vaš osebnostni profil in temu primerno oblikovali ponudbo storitev za vas.

V primeru, da posameznik ne poda privolitve za izvajanje zgoraj naštetih namenov obdelave osebnih podatkov, ga poda delno ali soglasje (delno) prekliče, bo Porsche Inter Auto d.o.o. takšnega posameznika obveščala le v primerih in v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. splošno obveščanje, izpolnjevanje obveznosti glede obveščanja o produktu oz. storitvi, ki jo stranka uporablja). 

Zagotavljanje storitev ni pogojena s podajo privolitve. Podaja privolitve je prostovoljna in v kolikor se posameznik odloči, da je ne želi podati oz. jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja oz. za posameznika to ne predstavlja dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.

Porsche Inter Auto d.o.o. lahko podatke posameznikov, če so ti podali privolitev za namene, opredeljene v privolitvi, posreduje tudi drugim družbam v skupini. 


Preklic privolitve posameznika 

Privolitev je dana za namene opredeljene v privolitvi in velja do preklica. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, Porsche Inter Auto d.o.o. njegovih podatkov za ta namene, za katere je podal preklic, ne bo več uporabljala. 

Če želi posameznik preklicati privolitev, to lahko stori tako, da preklic pošlje Porsche Inter Auto d.o.o.prek spleta na [email protected] ali v pisni obliki na naslov Porsche Inter Auto d.o.o.. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem. 

Posamezniki se lahko vedno »odjavijo« od prejemanja posameznih sporočil Porsche Inter Auto d.o.o. tudi preko komunikacijskega medija, na katerega so prejele določeno sporočilo. Povezava do odjave oz. informacija, kako odjavo realizirati, je v sporočilu. Zahteva posameznika po preklicu se bo zabeležila v sistemu in se začela uveljavljati nemudoma oziroma najkasneje 15 dni po prejemu. 


Kategorije uporabnikov osebnih podatkov 

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci in pogodbeni obdelovalcev Porsche Inter Auto d.o.o, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodb o obdelavi osebnih podatkov ali pogodb o varovanju zaupnih podatkov zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov. Uporabniki do podatkov dostopajo v skladu z dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov. 

Porsche Inter Auto d.o.o. osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga zakon (na primer Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, policija ipd.). 

Hramba osebnih podatkov 

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo. 

Pravice strank  

Porsche Inter Auto d.o.o. zagotovi posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, možnost uresničevanja svojih pravic, in sicer:

  • pravice dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim;
  • pravice do popravka, da Porsche Inter Auto d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
  • pravice do izbrisa, da Porsche Inter Auto d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito, (5) če tako določa zakon. 
  • pravice do omejitve obdelave, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki Porsche Inter Auto d.o.o. omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) Porsche Inter Auto d.o.o. osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika. Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. Porsche Inter Auto d.o.o. mora pred preklicem omejitve obdelave o tem obvestiti posameznika. 

Posameznik lahko vloži zahtevo na način, ki omogoča njegovo identifikacijo in sicer z ustno zahtevo na zapisnik v poslovalnici, pisno zahtevo ali zahtevo oddano preko elektronske pošte. 

Prejete zahteve obravnava oseba odgovorna za varstvo podatkov. Porsche Inter Auto d.o.o. je dolžna na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu. 

Porsche Inter Auto d.o.o. mora zahtevane informacije posredovati posamezniku brezplačno. Kadar pa so zahteve posameznika, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti, ker se ponavljajo, lahko Porsche Inter Auto d.o.o. (1) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevanega ukrepa ali (2) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo. 

Ugovor v primeru nepopolne odločitve upravljavca in pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu 

Če posameznik meni, da osebni podatki, ki jih je prejel na podlagi zahteve za uveljavitev svojih pravic iz prejšnje točke teh Splošnih informacij, niso osebni podatki, ki jih je zahteval ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Porsche Inter Auto d.o.o. vloži obrazložen ugovor v roku 15 dni. Porsche Inter Auto d.o.o. je dolžna o ugovoru odločiti v 5 delovnih dneh.  

Zoper molk upravljavca (če torej Porsche Inter Auto d.o.o. posamezniku na njegovo zahtevo za uveljavljanje pravic ne odgovori v roku 1 meseca), lahko posameznik pri nadzornem organu vloži pritožbo zaradi molka.  

Zoper zavrnilni odgovor upravljavca je možna pritožba, za reševanje katere je pristojen nadzorni organ. Posameznik lahko pritožbo vloži pri upravljavcu v 15 dneh od prejema odgovora upravljavca. 


Uporaba spletne strani
Med uporabo spletne strani veljajo posebni pogoji, piškotki. Najdete jih na https://www.porscheinterauto.si/piskotki.

Drugo
Porsche Inter Auto d.o.o. si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Informacije so na voljo na spletni strani in v vseh naših poslovalnicah. Podrobnejše informacije lahko pridobite na zahtevo pri osebi odgovorni za varstvo podatkov na elektronskem naslovu [email protected]

 

 

Naša načela

Porsche Holding si je v 60. letih svojega obstoja v preko 20 evropskih državah, na Kitajskem in v Južni Ameriki pridobil odličen ugled. Porsche Inter Auto d.o.o. je hčerinsko podjetje s 5. podružnicami v Sloveniji. Družbena odgovornost in visoke etične zahteve so podjetje pripeljale do tega, kar danes je: Največja maloprodajna veriga v Evropi na področju avtomobilizma. Kot podjetju, ki deluje globalno, Compliance podjetju Porsche Inter Auto pomeni, da njeni sodelavci poleg obstoječih zakonov upoštevajo tudi moralna načela, ki segajo daleč preko njih.

Ta načela (Kodeks poslovne etike) so zajeta v podjetju lastnih načelih obnašanja. Seveda veljajo za vse koncernske ravni in vse države, v katerih Porsche Holding deluje.

Brošura - Naša načela - Porsche Holding

 

Porsche ne tolerira kršitev predpisov

Porsche jemlje vsa opozorila o možnih kršitvah predpisov zelo resno. Takšne informacije skrbno preišče in v odgovor na ugotovljene kršitve predpisov ustrezno ukrepa, v skladu z veljavnimi delovnopravnimi predpisi in predpisi o soodločanju. 
Managerji, zaposleni, stranke, poslovni partnerji družb Porsche, javni uradniki ali drugi zunanji subjekti lahko prijavijo vsak namig o možni kršitvi predpisov glede družb Porsche sistemu varuhov (ombudsmanov).  Žvižgačem ni treba skrbeti zaradi povračilnih ukrepov ali drugih neugodnosti s strani družb Porsche, če prijavijo take kršitve.

Žvižgači lahko stopijo v stik z dvema zunanjima pravnikoma (varuhoma), ki poslujeta ločeno od družb Porsche preko različnih kanalov za prijavo 24 ur na dan brezplačno. Varuha obravnavata vse informacije, ki jih prejmeta, kot zaupne in zagotavljata, da žvižgači ostanejo anonimni. 

Vsakdo, ki želi posredovati konkretna opozorila o možnih kršitvah predpisov glede družb Porsche, lahko stopi v stik z varuhoma, kot je navedeno spodaj. Varuha sta na voljo tudi za zaupen oseben pogovor. 


Centralni preiskovalni urad

E-pošta: [email protected]
Telefon: +800 444 46300, +49 5361 946300
Spletna stran: http://www.bkms-system.com/vw 
Pošta: Box 1717, 38436 Wolfsburg (center), Nemčija

Kontaktni podatki Varuhov

Dr. Rainer Buchert, odvetnik
Naslov: Bleidenstraβe 1, D-60311 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69 71033330 ali +49 (0)6105 921355
Fax: +49(0)69 71034444
e-pošta: [email protected]

Thomas Rohrbach, odvetnik
Naslov: Wildgäβchen 4, D-60599 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69 65300356
Fax: +49(0)69 65009523
e-pošta: [email protected] 


Podrobnosti o tem, kako stopiti v stik z varuhoma, so na voljo v nemškem, kitajskem, angleškem, francoskem, italijanskem, japonskem, portugalskem, ruskem, španskem in češkem jeziku s klicem na +49 (0) 69 65 30 04 90.  Pisna sporočila lahko pošljete tudi v slovenskem jeziku na navedene naslove (navadna pošta, fax, elektronska pošta).

 

KAJ JE INTEGRITETA?

Integriteta pomeni delati pravilno zaradi osebnega prepričanja – z občutkom odgovornosti do našega podjetja, poslovnih partnerjev in kot član družbe. Integriteta vključuje tudi odločnost, da vztrajamo pri pravih načelih – ne glede na čustvene, gospodarske in družbene pritiske. V Porsche Inter Auto smo zavezani k delovanju v skladu z integriteto.

 

INTEGRITETA

V primeru vprašanj v zvezi z integriteto se lahko obrnete na:

  • Kontaktna oseba: Nina Oblak
  • Telefonska številka: +386 1 58 25 375
  • e-mail: [email protected]


https://www.volkswagenag.com/de/sustainability/integrity.html


REKLAMACIJE: servisne storitve in prodaja novih in rabljenih vozil

V primeru reklamacij ali pritožb se prosim obrnite direktno na poslovalnico: 

SPLOŠNI POGOJI VZDRŽEVANJA VOZIL

 

OKOLJSKA POSLANICA

Skupina Volkswagen je združila vse svoje okoljevarstvene ukrepe v novo okoljsko poslanico "goTOzero", ki zajema štiri področja delovanja: podnebne spremembe, vire, kakovost zraka in okoljsko skladnost.

Spodaj si lahko ogledate cilje na teh štirih področjih, ki jih kot koncern želimo doseči do leta 2025 (Together - Strategy 2025+) in s tem postati celovito trajnostno usmerjeno podjetje. V prilogi pa si preberite še uradno izjavo o okoljski politiki.

Z okoljsko poslanico »goTOzero« je Volkswagen naredil naslednji pomemben korak v svoji strategiji »TOGETHER – Strategy 2025+«, da postane celovito trajnostno usmerjeno podjetje. Okoljska politika Skupine zajema štiri področja delovanja, in sicer podnebne spremembe, vire, kakovost zraka in okoljsko skladnost, ter daje strateške usmeritve za številne okoljske programe na ravni Skupine in znamk. »goTOzero« predstavlja način poslovanja, ki minimalno obremenjuje okolje in zagotavlja nevtralno bilanco emisij CO2. Te cilje namerava Volkswagen v celotni Skupini doseči do leta 2050.

V okoljski poslanici je navedeno: »Pri vseh naših produktih in mobilnostnih rešitvah si tekom celotnega življenjskega cikla – od pridobivanja surovin do konca življenjske dobe – prizadevamo zmanjšati vplive na okolje in s tem zagotoviti, da bi ekosistemi ostali nedotaknjeni in da bi bil dosežen pozitiven družbeni učinek. Osnovni pogoj za naše delovanje je skladnost z okoljskimi predpisi, standardi in prostovoljnimi zavezami.«

 

Področja delovanja

Skupina Volkswagen se v okoljski poslanici »goTOzero« osredotoča na štiri glavna področja delovanja:

Podnebne spremembe: Volkswagen se je zavezal k izvajanju ciljev Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah Združenih narodov. Cilj je, da bi do leta 2050 postal podjetje z nevtralno bilanco emisij CO2. Do leta 2025 podjetje načrtuje, da bo prek celotnega življenjskega cikla v primerjavi z letom 2015 emisije toplogrednih plinov pri osebnih in lahkih gospodarskih vozilih zmanjšalo za 30 %. Podjetje aktivno prispeva k prehodu na obnovljive vire energije skozi celoten življenjski cikel.

Viri: Volkswagen namerava še izboljšati učinkovito izrabo virov in spodbujati pristope krožnega gospodarstva pri materialih, energiji in vodi. Do leta 2025 podjetje načrtuje, da bo v primerjavi z letom 2010 zmanjšalo negativne okoljske vplive proizvodnje (CO2, energija, voda, odpadki, hlapne organske spojine) za 45 % na vozilo.

Kakovost zraka: Volkswagen za izboljšanje lokalne kakovosti zraka spodbuja e-mobilnost. Do leta 2025 bo delež baterijskih električnih vozil v modelski paleti Skupine znašal med 20 in 25 %. Delež električnih vozil v voznem parku Skupine naj bi se do leta 2030 povečal na vsaj 40 %.

Okoljska skladnost: Volkswagen želi postati zgled za sodobno, transparentno in uspešno podjetje v smislu integritete – to bo doseženo z uvedbo in spremljanjem učinkovitih sistemov upravljanja, ki pokrivajo vpliv mobilnostnih rešitev na okolje v vseh fazah življenjskega cikla.

 

Okoljska politika

Podjetje je za svoje postopke odločanja, povezane z okoljem, za vodenje projektov in za ravnanje na okoljevarstvenem področju oblikovalo okoljsko politiko, ki opredeljuje zahteve za pet ključnih vprašanj: način vodenja, skladnost, varstvo okolja, sodelovanje deležnikov in nenehna optimizacija.

 

Dolgoročni in srednjeročni cilji

Do leta 2050 želi celotna skupina Volkswagen imeti nevtralno bilanco emisij CO2. Do leta 2025 podjetje želi zmanjšati ogljični odtis svoje palete vozil prek celotnega življenjskega cikla za 30 odstotkov v primerjavi z letom 2015. Pri proizvodnji vozil naj bi se količina odpadkov, odpadnih voda, CO2, porabe energije in hlapnih organskih spojin do leta 2025 zmanjšala za 45 % v primerjavi z letom 2010.

Do leta 2023 namerava Skupina investirati približno 30 milijard evrov v električno mobilnost in do leta 2028 na tržišču predstaviti več kot 70 novih električnih modelov. Poleg tega Skupina sodeluje pri postavitvi polnilne infrastrukture in že danes prek svojega podjetja Elli Volkswagen Naturstrom svojim strankam in porabnikom ponuja električno energijo iz obnovljivih virov.

 

Osnovni podatki podjetja

Dolgo ime PORSCHE INTER AUTO Trgovska družba d.o.o.
Kratko ime PORSCHE INTER AUTO d.o.o.

Pravno organizacijska oblika Družba z omejeno odgovornostjo
Število zaposlenih 250 do 499 zaposlenih
Velikost v RS Velike enote
Registrski organ Okrožno sodišče Ljubljana
Datum vpisa 2.12.1999 0:00:00
Dejavnosti SKD G45.110 - Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili

Sedež podjetja: Bravničarjeva ulica 5, SLO-1000 Ljubljana
Pravna oblika: Družba z omejeno odgovornostjo
Sodna pristojnost: Okrožno sodišče v Ljubljani
Znesek osnovnega kapitala: 5.424.804 €
Matična številka: 1453831000
ID za DDV: SI76104672
Povezava banke UniCredit Banka Slovenija, d.d.
Številka računa IBAN: SI56 2900 0005 5039 306

 

Naša načela

Porsche Holding si je v 60. letih svojega obstoja v preko 20 evropskih državah, na Kitajskem in v Južni Ameriki pridobil odličen ugled.

Porsche Inter Auto d.o.o. je hčerinsko podjetje s 5. podružnicami v Sloveniji. Družbena odgovornost in visoke etične zahteve so podjetje pripeljale do tega, kar danes je: Največja maloprodajna veriga v Evropi na področju avtomobilizma.

Kot podjetju, ki deluje globalno, Compliance podjetju Porsche Inter Auto pomeni, da njeni sodelavci poleg obstoječih zakonov upoštevajo tudi moralna načela, ki segajo daleč preko njih.

Ta načela (Kodeks poslovne etike) so zajeta v podjetju lastnih načelih obnašanja. Seveda veljajo za vse koncernske ravni in vse države, v katerih Porsche Holding deluje.

Brošura - Naša načela - Porsche Holding

Porsche ne tolerira kršitev predpisov

Porsche jemlje vsa opozorila o možnih kršitvah predpisov zelo resno. Takšne informacije skrbno preišče in v odgovor na ugotovljene kršitve predpisov ustrezno ukrepa, v skladu z veljavnimi delovnopravnimi predpisi in predpisi o soodločanju. 
Managerji, zaposleni, stranke, poslovni partnerji družb Porsche, javni uradniki ali drugi zunanji subjekti lahko prijavijo vsak namig o možni kršitvi predpisov glede družb Porsche sistemu varuhov (ombudsmanov).  Žvižgačem ni treba skrbeti zaradi povračilnih ukrepov ali drugih neugodnosti s strani družb Porsche, če prijavijo take kršitve.

Žvižgači lahko stopijo v stik z dvema zunanjima pravnikoma (varuhoma), ki poslujeta ločeno od družb Porsche preko različnih kanalov za prijavo 24 ur na dan brezplačno. Varuha obravnavata vse informacije, ki jih prejmeta, kot zaupne in zagotavljata, da žvižgači ostanejo anonimni. 

Vsakdo, ki želi posredovati konkretna opozorila o možnih kršitvah predpisov glede družb Porsche, lahko stopi v stik z varuhoma, kot je navedeno spodaj. Varuha sta na voljo tudi za zaupen oseben pogovor. 


Centralni preiskovalni urad

E-pošta: [email protected]
Telefon: +800 444 46300, +49 5361 946300
Spletna stran: http://www.bkms-system.com/vw 
Pošta: Box 1717, 38436 Wolfsburg (center), Nemčija

Kontaktni podatki Varuhov

Dr. Rainer Buchert, odvetnik
Naslov: Bleidenstraβe 1, D-60311 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69 71033330 ali +49 (0)6105 921355
Fax: +49(0)69 71034444
e-pošta: [email protected]

Thomas Rohrbach, odvetnik
Naslov: Wildgäβchen 4, D-60599 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69 65300356
Fax: +49(0)69 65009523
e-pošta: [email protected] 


Podrobnosti o tem, kako stopiti v stik z varuhoma, so na voljo v nemškem, kitajskem, angleškem, francoskem, italijanskem, japonskem, portugalskem, ruskem, španskem in češkem jeziku s klicem na +49 (0) 69 65 30 04 90.  Pisna sporočila lahko pošljete tudi v slovenskem jeziku na navedene naslove (navadna pošta, fax, elektronska pošta).