Varovanje okolja

Promet močno onesnažuje zrak

Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov (NOx). Promet je tudi vir rakotvornega benzena in benzo(a)pirena (BaP). Slaba kakovost zraka pomembno vpliva na naše zdravje, blaginjo in okolje. Onesnažen zrak povzroča ali poslabšuje obolenja dihal, srčno-žilne bolezni, rak, povzroča poškodbe gozdov, povzroča kislost tal in vode, zmanjšuje donose pridelkov ter razjeda materiale. Kot voznik avtomobila lahko zmanjšate vpliv na podnebne spremembe, prispevate k boljši kakovosti zraka ter obenem prihranite denar z nakupom okolju prijaznejšega avtomobila in z upoštevanjem nasvetov o varčni vožnji. Skladno z Uredbo o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih (Uradni list RS, št. 24/2014) boste v prilogi našli zgoraj navedeni priročnik in seznam desetih avtomobilov z najučinkovitejšo kombinirano porabo goriva po posamezni vrsti goriva ter seznam vseh modelov novih osebnih avtomobilov. 

Nasveti voznikom za varčno vožnjo

Evropska komisija in Evropska naftna industrija sta zbrali nekaj nasvetov s katerimi lahko vplivamo, da bomo pri vožnji zmanjšali porabo goriva ter na ta način prispevali k izboljšanju porabe goriva in zmanjšanju emisij CO2 iz vozila.

  • Poskrbite, da bo vaše vozilo redno in dobro vzdrževano. Stalno preverjajte nivo olja. Pravilno vzdrževana vozila delujejo bolj učinkovito in pripomorejo k zniževanju emisij CO2.
  • Vklopite klimatsko napravo samo, kadar je potrebno. Prekomerna uporaba klimatske naprave povečuje porabo goriva in emisije CO2 do 5 %.
  • Vsak mesec preverite tlak v pnevmatikah. Premalo napolnjene pnevmatike lahko povečajo porabo goriva do 4 %.
  • Zaprite okna, še zlasti pri višjih hitrostih, ter odstranite prazne strešne prtljažnike. Ta ukrep bo zmanjšal upor vetra in lahko zmanjša porabo goriva in emisije CO2 do 10 %.
  • Vozite premišljeno in predvsem s prilagojeno hitrostjo. Vsakič, ko nenadoma pospešujete ali zavirate, motor porabi več goriva in proizvaja več CO2.
  • Pri pospeševanju čim hitreje prestavite v višjo prestavo. Višje prestave (4., 5. ali 6.)
  • so varčnejše z vidika porabe goriva.
  • Odstranite nepotrebno težo iz prtljažnika in zadnjih sedežev. Bolj kot je avto obremenjen, težje deluje motor in višja je poraba goriva.
  • Takoj po zagonu motorja začnite z vožnjo in ugasnite motor, ko stojite na mestu več kot minuto. Sodobni motorji vam omogočajo takojšen začetek vožnje in tako nižjo porabo goriva.
  • Poskušajte predvideti prometni pretok. Spremljajte dogajanje pred vami s čim večje razdalje, da se v toku prometa izognete nepotrebnemu zaustavljanju in speljevanju.

Koncernska okoljska politika

Delniška družba Volkswagen razvija, izdeluje in po vsem svetu prodaja motorna vozila in mobilnostne storitve. V tej vlogi smo sami sprejeli zavezo, da bomo postali vodilni ponudnik trajnostne mobilnosti ter zgled za varstvo našega okolja.
Sprejemamo izzive, ki jih prinašajo podnebne spremembe, in smo se skladno s sporazumom, sklenjenim pod okriljem Združenih narodov, zavezali k ukrepom za omejitev rasti globalnega segrevanja na manj kot 2 stopinji Celzija. Zavedamo se svoje izjemno velike globalne odgovornosti do okolja in vseh posledičnih okoljskih in družbenih vplivov, ki so povezani z našimi aktivnostmi in produkti. S svojo globalno vpeto inovativnostjo bomo zmanjšali svoj okoljski odtis in se lotili s tem povezanih izzivov v vseh fazah življenjskega cikla naših mobilnostnih ponudb. Naše inovacije bodo pomagale zmanjšati okoljski odtis tudi našim strankam in bodo pomembno prispevale k ohranitvi naše konkurenčnosti in delovnih mest.

Delniška družba Volkswagen se v duhu svoje okoljske poslanice konkretno zavezuje, da bo upoštevala naslednje temeljne zahteve:

1. Način vodenja
Naš vodilni in vodstveni kader na vseh organizacijskih ravneh ter pri vseh znamkah in v vseh družbah koncerna Volkswagen se zaveda okoljskih tveganj, ki izhajajo iz njegovih poslovnih aktivnosti. Z besedami in dejanji potrjuje svojo zavezanost k ravnanju v skladu z zakonskimi in korporativnimi določili ter k opravljanju funkcije vzornika na okoljevarstvenem področju. Na svojem področju odgovornosti je odgovoren za implementacijo in upoštevanje zahtev, opisanih v tej okoljski politiki. Zagotoviti mora, da so vsi zaposleni informirani, kvalificirani in nosijo odgovornost za dodeljene naloge. Upravni odbor koncerna in upravni odbori posameznih znamk pri pomembnih korporativnih odločitvah okoljske teme obravnavajo enakovredno kot druge poslovno-ekonomske kriterije.

2. Skladnost
Upoštevamo zakonske in pravne zahteve ter ravnamo skladno s standardi in cilji podjetja. Naši sistemi upravljanja okoljske skladnosti zagotavljajo, da so pri našem poslovanju prepoznani ter ustrezno upoštevani ekološki vidiki in obveznosti. Neupoštevanje, goljufijo ali napačno ravnanje obravnavamo kot resno kršitev skladnostnih določil. Skladnost našega ravnanja z določili te okoljske politike in z drugimi okoljskimi določili koncerna se evalvira vsako leto. Poročilo prejmejo upravni odbor koncerna ter upravni odbori posameznih znamk oz. direktorji družb.

3. Varstvo okolja
Naš pristop za zmanjšanje tveganj za okolje in za izboljšanje možnosti za zaščito našega okolja je osredotočen na življenjski cikel. Med drugim zajema integracijo obnovljivih virov energije, razogljičenje, trajnostno osnovane dobavne verige in učinkovitost izrabe virov. Z ustreznimi ukrepi prek celotnega življenjskega cikla naših procesov, produktov in storitev zmanjšujemo svoj vpliv na okolje, pri čemer upoštevamo, kaj je v trajnostnem pogledu pri tem ekonomsko izvedljivo. Kot dokaz za učinkovitost doseganja zastavljenih ciljev vsako leto javno objavimo ključne kazalnike uspešnosti za področje okolja in transparentno poročamo o napredku naših prizadevanj.

4. Sodelovanje z interesnimi skupinami
Vključevanje naših zaposlenih, strank, dobaviteljev, zakonodajalcev, upravnih organov in drugih deležnikov je pomembno, ker želimo bolje razumeti njihova pričakovanja in zahteve na okoljskem področju. Njihove pobude, ki jih vključujemo v sisteme upravljanja okoljske skladnosti in jih natančno analiziramo, se nato odražajo v naših procesih, produktih in storitvah. Informacije v naših poročilih in komunikaciji z interesnimi skupinami so transparentne in zanesljive.

5. Nenehna optimizacija
Kot del naših prizadevanj za nenehno optimizacijo vplivov naših produktov, storitev, procesov in proizvodnih obratov na okolje uporabljamo mednarodno priznane, s strani neodvisnih strokovnjakov preverjene sisteme upravljanja z okoljem. Naši sistemi upravljanja z okoljem so tako tudi sami v enaki meri del procesa nenehne optimizacije. S tem zagotavljamo, da so okoljske zahteve implementirane v naših osnovnih dejavnostih in v našem procesu sprejemanja odločitev. Sodelovanje s strokovnjaki iz naših tovarn širom po svetu nam omogoča, da lahko identificiramo in ponudimo optimalne in preizkušene postopke s področja okoljskih tehnologij in upravljanja z okoljem. Imamo vodilno vlogo z ozirom na nove prihajajoče okoljske razvojne trende ter predpise s področja znanosti in tehnike. Prizadevamo si, da bi presegli svoje cilje in pričakovanja drugih.

Preberite več o prizadevanjih za okolje:

Brezplačna razgradnja vozil

Podjetje Porsche Slovenija omogoča zadnjemu lastniku vozila brezplačno oddajo vozila v razgradnjo na pooblaščena zbirna mesta. Lastnik ob oddaji izrabljenega vozila pridobi potrdilo o razgradnji, s katerim vozilo odjavi iz prometa. Na podlagi potrdila o uničenju vozila lahko na DARS oddate zahtevek za nadomestno vinjeto ter v primeru, da je vozilo še registrirano, povračilo še neizkoriščenega dela dajatve za uporabo cest ter avtomobilskega zavarovanja. Uredba o odsluženih vozilih od proizvajalcev motornih vozil in uvoznikov namreč zahteva prevzem vseh prodanih vozil (ne glede na datum prve registracije vozila) ob koncu njihove življenjske dobe ter njihovo razgradnjo na do okolja odgovoren način. Izrabljeno motorno vozilo vsebuje več kot 30 kg nevarnih snovi (svinec, živo srebro, kadmij, šestvalentni krom, PCB, olja, tekočine proti zmrzali, zavorne tekočine, gorivo, akumulator), zaradi katerih takšno vozilo uvrščamo med nevarne odpadke. V Sloveniji je sistem razgradnje izrabljenih vozil urejen v okviru skupnega načrta za ravnanje z izrabljenimi vozili, katerega nosilec je družba EKOMOBIL d.o.o. Ta je edina v Sloveniji, ki ima vsa pooblastila Porsche Slovenija za zbiranje, prevzemanje, obdelavo in odstranjevanje izrabljenih vozil na okolju prijazen način.